تبلیغات
آشنایی با شبکه های مخابراتی

سوالات

جمعه 20 دی 1387  01:00 ق.ظ

1_فیبر نوری
الف)رشته ای استوانه ای و متشكل از هسته و روكش شیشه ای
ب) رشته ای استوانه ای ومتشكل ازغلاف وپلاستیك
ج)رشته ای استوانه ای ومتشكل از هسته و غلاف و پوشش اولیه ***
د)رشته ای شیشه ای ومتشكل از غلاف وهسته وپوشش پلاستیكی

2_اینكه اطلاعات (سیگنال)در انتقال با فیبر نوری باید بصورت نور دربیاید از-------فیبر نوری میباشد.
الف)محاسن ب)معایب*** ج)ویژگی د)هیچكدام

3_هسته وغلاف از چه ساخته شده اند؟
الف)ماده شفاف وازجنس سیلیكون *** ج)شیشه وازجنس پلاستیك
ب)شیشه وروكش پلاستیكی د)پلاستیك وازجنس سیلیكون

4_----از جنس پلاستیك واز فیبر در برابر رطوبت-ضربه-خراش محافظت میكند.
الف)هسته ب)غلاف ج)پوشش اولیه*** د)گزینه ب و ج

5_قطر هسته معمولا در چه محدوده ای قرار دارد؟
الف)8تا10میكرومتر ب)10تا80میكرومتر ج)8تا100میكرومتر*** د)10تا800میكرومتر

6_ سیستم های فیبر نوری در چه محدوده فرکانسی کار میکنند؟
الف) 10هرتز تا 100هرتز ج) 100 هرتز تا 1000 هرتز
ب)10 به توان 14 تا 10 به توان 15 هرتز*** د) 10 به توان 15 تا 10 به توان 25 هرتز

7_فركانس ها در سیستم فیبرنوری دربردارنده---------میباشند.
الف)مادون قرمز ب)فرابنفش ج)نور مرئی د)الف وج***

8_كدام گزینه صحیح است؟
الف)ضریب شكست هسته بیشترازضریب شكست غلاف است***
ب) ضریب شكست غلاف بیشترازضریب شكست هسته است
ج)ضریب شكست هسته وغلاف تقریبا" مساوی است
د)هیچكدام

9_كدام قانون رابطه بین زاویه تابش و زاویه انتقال را بیان میكند؟
الف)قانون optic ب)قانون اسنل *** ج)روزنه عددی د)شكست نور

10_یكی از ویژگی های مهم هر سیستم نوری:
الف)دارای ضریب شكست كمتر هسته وجمع آوری پرتو نوری
ب)دارای گیرنده نوری وجمع آوری پرتو نوری در محدوده كمی از زوایا
ج)توانایی در جمع آوری پرتو نوری در محدوده وسیعی از زوایا ***
د)هیچكدام

11_معمولا"درارتباطات راه دور فیبرنوری دارای روزنه عددی درچه محدوده ای هستند؟
الف)1/0تا3/0*** ب)3/0تا 4/0 ج)2/0تا 3/0 د)1/0تا5/0

12_فیبرهایی كه در مسیرهای كوتاه به كارمیروند دارای روزنه عددی درچه محدوده ای هستند؟
الف)1/0تا5/0 ب)4/0تا5/0*** ج)2/0تا 3/0 د)هیچكدام

13_كدامیك از انواع فیبر نوری چند مد است؟
الف)SI ب)GRIN ج)Single د)الف و ب***

14_كدام یك از انواع فیبرهای نوری SIنیست؟
الف)هسته وغلاف هردوشیشه ای ج)هسته شیشه ای _غلاف پلاستیكی
ب)هسته پلاستیكی غلاف شیشه ای*** د)هسته وغلاف هردوپلاستیكی

15_دارای كمترین افت وكمترین روزنه عددی وبرای انتقال اطلاعاتی با نرخ بالا در مسافتهای طولانی؟
الف)فیبرهای تمام پلاستیكی ب)فیبرهای هسته شیشه ای ج)فیبرهای تمام شیشه ای*** د)هیچكدام

16_از كدام یك از انواع فیبرها در مسافت های كوتاهتر استفاده میشود؟
الف)تمام شیشه ای ب)هسته شیشه ای –غلاف پلاستیكی*** ج)تمام پلاستیكی د)هیچكدام

17_منابع نوری درفیبرهای نوری شامل
الف)دیود نوری ب)دیود لیزری تزریقی ج)الف و ب*** د)هیچكدام

18_درفیبرهای نوری تك مد از چه نوع دیودی استفاده میشود؟
الف)دیود نوری ب)دیود لیزری*** ج)دیود زنر د)هیچكدام

19_كدام یك از موارد زیر از مزایای فیبرنوری نمی باشد؟
الف)پهنای باند وسیع
ب)مصونیت دربرابر تداخل واثرات القلیی
ج)ایمنی پیام در برابر شنود
د)وجود هم شنوایی***

20_كاربرد انواع فیبر نوری با ضریب شكست پله ای در-------
الف)مخابرات راه دور ب)شبكه های كامپیوتری*** ج)سیستم های تلفنی د)مسیرهای كوتاه
21_كاربرد فیبرهای نوری تك مد با منبع نوری لیزر در------
الف) سیستم های تلفنی ب) مسیرهای كوتاه ج) شبكه های كامپیوتری د) مخابرات راه دور***

22_ماهواره ------
الف)یك تكراركننده فعال ج)تكراركننده active
ب)تكرار كننده passive د)همه موارد***
23_به كدام یك ازمدارهای ماهواره ای clarkگفته میشود؟
الف)مدار كوچكLEO ب)مدارسنكرون*** ج)مدار متوسطMEO د)هیچكدام

24_كدام یك از ماهواره های زیربرای كمك درمسیریابی صحیح كشتی ها وهواپیماها استفاده میشود؟
الف)ماهواره های هواشناسی ج)ماهواره های ارتباطی ومخابراتی
ب)ماهواره های نظامی د)ماهواره های هدایت كننده***

25_ كدام یك از ماهواره های زیربرای مشاهده هر چیزی اززمین (تغییرات هاو...)استفاده میشود؟
الف )GESMOS ب)GEOS ج)land Sat *** د)Tel star

26_از انواع سوئیچینگ سرویس كه بر اساس دریافت ارقام شماره گیری شده وتشخیص درخواست سرویس هوشمند از طریق پروتكل INAPاطلاعات كنترلی را منتقل میكند
الف)SSP*** ب)SCP ج)SLP د)هیچكدام

27_ثبت ركوردهای صورت حساب وارسال پالس ها به مركز مبدا از وظایف كدام یك از مولفه های شبكه هوشمند است؟
الف)SCP ب)CS-2 ج)SLP د)SSP***

28_مفاهیم اساسی مربوط به هر سرویس وجزئیات آن مانند طرح شماره گذاری دركجا ذخیره میشود؟
الف)control base ب)data base*** ج)scp د)هیچكدام

29_كدام یك از محدوده فركانسی برای محیط های بسته وكاربردهای محلی استفاده می شود؟
الف)مایكروویو ب)رادیویی ج)مادون قرمز*** د)هیچكدام

30_به عنوان قلب شبكه هوشمند در نظر گرفته میشود وحاوی نرم افزارها ومنطق دیتا است
الف)SSP ب)CS-2 ج)INAP د)SCP***

31_پیشنهاد استفاده از InterfaceوINAPبرای برقراری ارتباط با چند SCPبا سایر قسمت های شبكه INاز كدام گزینه است ؟
الف)ITUT *** ب)SSP ج)خود شبكه IN د)Data base

32_استاندارد تعریف شده تحت عنوان مجموعه قابلیت ها برای IN
الف)CS-1 ب)CS-2 ج)CS¬-3 د)همه موارد***

33_كدام یك از استانداردهای قابلیت برای INبرای سرویس های باند باریك استاندارد شده ؟
الف)CS-1 ب)CS-2*** ج)CS-3 د)هیچكدام

34_ كدام یك از استانداردهای قابلیت برای INبرای سرویس های باند پهن استاندارد شده

الف)CS-1 ب)CS-2 ج)CS-3 *** د)هیچكدام
35_در كدام سطح از طرح كلی شبكه هوشمند Functioهای عمومی INمعرفی میكند
الف)سطح سرویس ب)سطح كاركرد جمعی*** ج)سطح فیزیكی د)سطح كاركردتوصیفی

36_مولفه های اصلی شبكه هوشمند شامل
الف)SSP ب)SCP ج)SLP د)الف وب***

37_یك پایگاه مدیریت اطلاعاتی كه بصورت offlineدرشبكه عمل میكندوباSCEدریك جا قرار دارد
الف)SMS*** ب)SLP ج)SSP د)هیچكدام

38_تجهیزات هوشمندی كه پیام ها را ضبط میكند وبه مشترك پیام میدهد
الف)SLP ب)IP*** ج)SCP د)هیچكدام

39_هر واحد IP حداقل چقدر پیام را میتواند ذخیره كند؟
الف)20دقیقه ب)20ساعت*** ج)20ثانیه د)هیچكدام

40_این سرویس برای شركت های بزرگ یا چندین شعبه كه فاقد تجهیزات PABXاست مناسب است
الف)VPN*** ب)personal Number ج)Mass calling د)هیچكدام

41_از انواع سرویس های شبكه هوشمند كه با استفاده از یك كد می توان ازهردستگاه تلفنی DTME ازتباط موردنظر رابرقرار كرد
الف)Free phone ب)Calling*** ج)VPN د)هیچكدام

42- یک پایگاه مدیریت اطلاعاتی می باشد که به صورت OFF LINE در شبکه عمل میکند.
1- SMS###
2- SERVICE
3- SLP
4- BBS
43- کدام یک از مثالهای زیر از جمله IP ها هستند؟
1- ماشینهای پاسخگوی متمرکز
2- تجهیزات ذخیره کننده پیام اضطراری
3- ماشین های ارسال پیام دیجیتال
4- گزینه 1 و 2 ###
44- هر واحد IP می تواند چند ساعت پیام را ذخیره کند؟
1- حداکثر 20 ساعت
2- حداقل 20 ساعت###
3- حداکثر 40 ساعت
4- حداقل 40 ساعت
45- کاربری که از سرویس شبکه هوشمند استفاده می کند.
1- SERVICE USER###
2- SERVICE PROVIDER
3- SERVICE OPERATOR
4- SERVICE SUBSCRABER
46- در سرویس FREE PHONE کدام گزینه زیر صدق می کند؟
1- هزینه مکالمه رایگان است
2- هزینه مکالمه توسط تماس گیرنده پرداخت می شود
3- هزینه مکالمه توسط مخاطب پرداخت می شود###
4- هزینه مکالمه توسط شرکت مخابرات پرداخت می شود
47- همان سرویس FREE PHONE است با این تفاوت که هزینه مکالمه توسط بخش خواهان پرداخت می شود.
1- PREMIUM CHARG
2- MASS CALLING
3- UNIVERSAL NUMBER###
4- CALLING CODE
48- در این نوع سرویس نهایتا یک متقاضی خوش شانس توسط SCP به مرکز متصل می شود.
1- ###MASS CALLING
2- CALLING CODE
3- UNIVERSAL NUMBER
4- PREMIUM CHARG
49- با استفاده از سرویس TELEVOTING
1- شرکتهای بزرگ با هم ارتباط برقرار میکنند
2- مردم برای ارتباط با یکدیگر از هزینه های اضافی معاف می شوند
3- مردم با تماسهای تلفنی خود نظر یا رای خود را به یم موضوع خاص بیان میکنند###
4- شبکه خصوصی مجازی فراهم می شود
50- در این سرویس یک شماره اختصاصی توسط شبکه به مشترک داده می شود
1- TELEVOYING
2- MASS CALLING
3- IN
4- PERSONAL NUMBER###

51- کدامیک از ماهواره های زیر جزو ماهواره های هواشناسی نیستند؟
1- TRIOS
2- COSMOS
3- GEOS
4- LEO###
52- یک شبکه ساختار یافته مخابراتی متشکل از تجهیزات پیشرفته است .
1- شبکه کامپیوتری
2- شبکه مخابراتی
3- شبکه هوشمند###
4- شبکه ماهواره ای
53- کدام مورد از مزایای به کار گیری تکنولوژی شبکه هوشمند نیست؟
1- امکان معرفی سریع تر ساده تر
2- مدیریت قابل انعطاف بر روی سرویس ها
3- امکان نصب و راه اندازی پایگاههای اطلاعاتی مختلف
4- کاهش کنترل مشترک بر روی پارامترهای سرویس های مربوط به خودش###
54- استانداردهای مربوط به قابلیت های IN چیست؟
1- CS-1
2- CS-1 وcs-2
3- CS-1 وcs2 و cs3###
4- هیچکدام
55- کدام یک از استاندارد های شبکه IN در شبکه دیجیتالی CCS7 وجود دارد؟
1- CS-1###
2- CS-2
3- CS-3
4- همه موارد
56- خصوصیات سرویس های شبکه IN در کدام سطح آن بیان می شود؟
1- سطح سرویس###
2- سطح کارکرد جمعی
3- سطح کارکرد توضیحی
4- سطح فیزیکی
57- روشهای پیاده سازی سرویس بر روی سیستم های هوشمند در شبکه مخابراتی را نام ببرید.
1- ساده و پیچیده
2- متمرکز و غیر متمرکز###
3- دیجیتال و آنالوگ
4- هیچکدام
58- کدام مورد جزو مولفه های اصلی شبکه هوشمند نیست؟
1- SSP
2- DSB###
3- SCE
4- IP
59- یک مولفه سوئیچینگ سرویس می باشد که بر اساس دریافت ارقام شماره گیری کار می کند.
1- SSP###
2- INAP
3- CCS7
4- PSTN
60- قلب شبکه هوشمند است:
1- IN
2- SCP###
3- SSP
4- SCE
61- فیبر نوری از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
1- هسته
2- غلاف
3- پوشش اولیه
4- همه موارد###
62- وظیفه پوشش اولیه یا ژاکت در فیبر نوری پیست؟
1- محافظت در برابر تابش مستقیم آفتاب
2- محافظت در برابر شکستن-رطوبت-ضربه و خراش###
3- محافظت در برابر سرما
4- محافظت در برابر دود و گرد و غبار
63 سیستم های فیبر نوری در چه محدوده فرکانسی کار میکنند؟
1- 10هرتز تا 100هرتز
2- 100 هرتز تا 1000 هرتز
3- 10 به توان 14 تا 10 به توان 15 هرتز###
4- 10 به توان 15 تا 10 به توان 25 هرتز
64- در صورتی که ضریب شکست محیط دوم از ضریب شکست محیط اول بیشتر باشد بر اساس قانون اسنل زاویه تابش چه تغییری خواهد کرد؟
1- کمتر خواهد شد
2- بیشتر خواهد شد###
3- تغییر نخواهد کرد
4- زاویه تابش 45 درجه خواهد شد.
65- آن زاویه تابشی که به ازای آن زاویه انتقالی 90 درجه خواهد شد چه نام دارد؟
1- زاویه عطف
2- زاویه بحرانی###
3- زاویه قائم
4- زاویه ماکزیمم
66- ویژگی فیبرهای تمام شیشه ای چیست؟
1- دارای کمترین افت
2- دارای کمترین روزنه
3- دارای کمترین هزینه
4- گزینه 1و2###
67- کدامیک از کاربردها و مزایای زیر مربوط به فیبر نوری نیست؟
1- پهنای باند وسیع
2- عدم وجود همشنوایی
3- مصونیت در برابر تداخل و اثرات القایی
4- قطر و وزن زیاد###
68- کدامیک از محدوده های فرکانسی زیر جزو محدوده فرکانسی در انتقال بی سیم نیستند؟
1- محدوده فرکانسی مایکروویو
2- محدوده فرکانسی اشعه ایکس###
3- محدوده فرکانسی رادیویی
4- محدوده فرکانسی مادون قرمز
69- چرا ماهواره هایی که در مدار meo و leo قرار میگیرند جای ثابتی ندارند؟
1- چون سرعت چرخشی برابر با سرعت چرخش زمین دارند
2- چون سرعت چرخش آنها با سرعت زمین یکسان نیست###
3- چون سرعت چرخش آنها با سرعت زمین یکسان است
4- هیچکدام
70- در پخش زنده صوتی و تصویری از کدام نوع ماهواره ها استفاده می شود؟
1- LEO###
2- MEO
3- COSMOS
4- GEOS
71-ماهواره یك تكرار كننده ------
الف) فعال ب)تكراركننده activeج)تكرار كننده passive د)همه موارد***
72-از انواع سوئیچینگ سرویس كه بر اساس دریافت ارقام شماره گیری شده اطلاعات كنترلی را منتقل میكند
الف)SCP ب)SSP*** ج)SLP د)هیچكدام
73-فیبرهای دارای روزنه عددی در محدوده4/0تا 5/0برای چه مسیرهایی به كار میرود
الف)ارتباطات دور ب)مسیرهای كوتاه*** ج)تمامی مسیرها د)هیچكدام
74-از سرویس های شبكه هوشمند كه با استفاده از یك كد می توان ازهردستگاه تلفنی DTME ازتباط موردنظر رابرقرار كرد
الف)Free phone ب)Calling*** ج)VPN د)هیچكدام
75-به مدارهای ماهوارهی سنكرون چه گفته میشود؟
ا-leo 2-clark*** 3-Meo 4-هیچكدام
76- حاوی نرم افزارها ومنطق دیتا است و به عنوان قلب شبكه هوشمند در نظر گرفته میشود
الف)SSP ب)CS-2 ج)INAP د)SCP***
77-كدام گزینه از انواع سرویسهای IN میباشد
1-Network operator 3-Service user
2-Service provider 4-همه موارد***
78-یك پایگاه مدیریت اطلاعاتی كه به صورت offline باSCEدریك جا قرار دارد
الف)SLP ب)SMS*** ج) SSP د)SSB
79-در کدام سرویس هزینه مکالمه توسط مخاطب پرداخت می شود ؟
1- FREE PHONE*** 2-Calling 3-VPN 4-Mass calling
80-منابع نوری درفیبرهای نوری شامل
الف)دیود نوری ب)دیود لیزری تزریقی ج)دیود زنر د)الف و ب
81-_فركانس ها در سیستم فیبرنوری دربردارنده---------میباشند.
الف)مادون قرمز ب)فرابنفش ج)نور مرئی د)الف وج***
82- در پخش زنده صوتی و تصویری از کدام نوع ماهواره ها استفاده می شود؟
1- GEOS 2- COSMOS 3- MEO 4- LEO###
83-روشهای پیاده سازی سرویس بر روی سیستم های هوشمند در شبکه مخابراتی را نام ببرید.
1- ساده و پیچیده 2- متمرکز و غیر متمرکز###
3- دیجیتال و آنالوگ 4- هیچکدام
84- كدام یك از استانداردهای قابلیت برای INبرای سرویس های باند باریك استاندارد شده
الف)CS-1 ب)CS-2*** ج)CS-3 د)هیچكدام
85- كدام یك از ماهواره های زیربرای مشاهده هر چیزی اززمین (تغییرات هاو...)استفاده میشود؟
الف ) land Sat *** ب)GEOS ج) GESMOS د)Tel star
86-كدام گزینه از مدارهای ماهواره ای نیست
1-مدار سنكرون 2-مدار آسنكرون *** 3-مدار كوچك LEO 4-مدار متوسطMEO
87- كدام یك از انواع فیبرهای نوری SIنیست؟
الف) هسته پلاستیكی غلاف شیشه ای*** ج) هسته وغلاف هردوپلاستیكی
ب) هسته وغلاف هردوشیشه ای د) هسته شیشه ای _غلاف پلاستیكی
88- كدام قانون رابطه بین زاویه تابش و زاویه انتقال را بیان میكند؟
الف)قانون optic ب) شكست نور ج)روزنه عددی د) قانون اسنل ***
89-كدام یك ازمزایای شبكه هوشمند نیست
1-مدیریت قابل انعطاف بر روی سرویس ها
2-افزایش كنترل مشترك برروی پارامترهای سرویسهای خودش
3-امكان راه اندازی پایگاه اطلاعاتی مختلف
4-پردازش با سرعت پایین جهت دسترسی به سرویس های شبكه***
90- از ماده شفاف وازجنس سیلیكون تشكیل شده
الف) هسته وغلاف *** ب)فیبرنوری ج)روكش پلاستیكی د)پوشش اولیه
91- معمولا" فیبرنوری دارای روزنه عددی در محدوده 1/0تا3/0 در كجا كاربرد دارد
الف)مسیرهای كوتاه ب )درارتباطات راه دور*** ج)تمامی فواصل د)هیچكدام
92-كدام یك از محدوده فركانسی برای محیط های بسته وكاربردهای محلی استفاده می شود؟
الف)مایكروویو ب)رادیویی ج)مادون قرمز*** د)هیچكدام
93- CS-3 از استانداردهای قابلیت برای INبرای سرویس های -----استاندارد شده
1- باند باریك 2-باند پهن*** 3-رادیویی 4-الف وب
94- این سرویس برای شركت های بزرگ یا چندین شعبه كه فاقد تجهیزات PABXاست مناسب است
الف)VPN*** ب)personal Number ج)Mass calling د)هیچكدام
95- کدام مورد از مزایای به کار گیری تکنولوژی شبکه هوشمند نیست؟
1- امکان معرفی سریع تر ساده تر
2- مدیریت قابل انعطاف بر روی سرویس ها
3- امکان نصب و راه اندازی پایگاههای اطلاعاتی مختلف
4- کاهش کنترل مشترک بر روی پارامترهای سرویس های مربوط به خودش###
96- ماهواره های هدایت كننده در------- كاربرد دارد
الف) درمسیریابی صحیح كشتی ها وهواپیماها ***
ب)هواشناسی
ج) مشاهده هر چیزی اززمین
د)كاربرد نظامی
97- ثبت ركوردهای صورت حساب وارسال پالس ها به مركز مبدا از وظایف كدام یك از مولفه های شبكه هوشمند است؟
الف)SCP ب)CS-2 ج)SLP د)SSP***
98- کدامیک از ماهواره های زیر جزو ماهواره های هواشناسی نیستند؟
1- TRIOS2- LEO###
3- GEOS4- COSMOS
99- دارای کمترین افت و دارای کمترین روزنه از ویژگی های فیبرهای------
1- فیبرهای تمام شیشه ای *** 3-فیبرهای هسته پلاستیكی
2-فیبرهای تمام پلاستیكی 4-فیبرهای هسته شیشه ای
100-در این سرویس یك شماره اختصاصی به مشترك داده میشود كه مستقل از محل فیزیكی است
ا-Personal Number 3-VPN
2-Teleuoting 4-هیچكدام

نوشته شده توسط: محمد رضا مسگرپور | آخرین ویرایش:شنبه 21 دی 1387 | نظرات()